Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatryczno-Geriatrycznego przyjmowani są pacjenci, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń psychiatrycznych, natomiast nie wymaga leczenia w szpitalu psychiatrycznym, pacjenci przewlekle chorzy, niepełnosprawni z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, którzy wymagają całodobowo stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacyjnych.

Do zakładu są przyjmowani pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne oraz zgodnie z kolejką oczekujących.

Zakład zapewnia świadczenia w zakresie:

  • usług zdrowotnych: pielęgnacyjnych (wynikających z diagnozy pielęgniarskiej), rehabilitacyjnych (aktywizacja i rehabilitacja ruchowa w podstawowym zakresie), leczniczych (leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne, konsultacje specjalistyczne), diagnostycznych (w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych  i radiologicznych) niezbędnych do monitorowania stanu zdrowia lub interwencji  w przypadku zaostrzenia objawów choroby, dietetyczne, w zakresie terapii zajęciowej, w zakresie promocji zdrowia i wsparcia psychologicznego,
  • usług socjalno-opiekuńczych polegających na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, aktywizacji ruchowej i psychicznej, pomocy w załatwianiu spraw osobistych i zapewnieniu dostępu do różnych form pomocy socjalnej,
  • usługi związane z potrzebami bytowymi: zakwaterowaniem i wyżywieniem,
  • usługi wspomagające: związane z zapewnieniem możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi oraz umożliwieniem realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych.

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w zakresie świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłaty uiszczana przez pacjenta ustalana jest przez księgowość zakładu na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu pacjenta. Obliczana jest zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i par. 8 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.


Okres pobytu pacjenta w zakładzie uwarunkowany jest stanem zdrowia pacjenta.        

Dokumenty wymagane do przyjęcia pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego psychiatryczno-geriatrycznego:

  1. Wniosek wypełniony przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza który ma zawartą umowę z NFZ lub pracuje w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego mającego zawartą umowę z NFZ), psychiatrę i lekarza rodzinnego zawierający skierowanie wraz  z wywiadem pielęgniarskim i zaświadczeniem lekarskim
  2. Dane do kontaktu
  3. Oświadczenie o regularnych płatnościach
  4. Zgoda na przetwarzanie informacji
  5. Kserokopia posiadanej aktualnej dokumentacji medycznej (wraz z wynikami badań) o ile pacjent jest w ich posiadaniu.
  6. Dokument stwierdzający wysokość dochodu pacjenta (aktualna decyzja organu rentowego/emerytalnego lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub zaświadczenie  z zakładu pracy).

Komplet wymaganych dokumentów składany jest do sekretariatu Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie.

Kierownik zakładu, do którego zostały złożone dokumenty udziela informacji pacjentowi o kolejności przyjęcia oraz przewidywanym terminie przyjęcia.

Opiekę nad chorymi pacjentami sprawuje całodobowo zespół terapeutyczny w skład którego wchodzą doświadczone pielęgniarki, lekarze chorób wewnętrznych, lekarze psychiatrzy, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuci i pracownik socjalny.

Nad przestrzeganiem prawa pacjenta czuwa Rzecznik Praw Pacjenta
Pani mgr Katarzyna Milewska