Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przyjmowani są pacjenci przewlekle chorzy, wymagający ze względu na stan zdrowia, całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności - skalą Barthel otrzymali do 40 pkt., z wyłączeniem chorych: z chorobą zakaźną, zaawansowaną chorobą nowotworową, chorobą psychiczną lub uzależnieniem.

Do zakładu są przyjmowani pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne oraz zgodnie z kolejką oczekujących.

Celem pobytu pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest:

 • poprawa stanu zdrowia,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia ,
 • aktywizacja i usprawnianie ruchowe,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki,
 • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do pielęgnacji w warunkach domowych.

Zintegrowanym celem wszystkich działań jest optymalizacja stanu zdrowia i zapobieganie postępowi niepełnosprawności. Okres pobytu pacjenta w zakładzie uwarunkowany jest stanem zdrowia pacjenta i wynosi maksymalnie 6 miesięcy. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Opiekę nad pacjentami sprawuje ściśle ze sobą współpracujący zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą:

 • lekarze chorób wewnętrznych, neurolog, psychiatra i lekarze innych specjalności w zależności od potrzeb),
 • pielęgniarki sprawujące całodobowo opiekę na pacjentem,
 • fizjoterapeuci zajmujący się kinezyterapią, fizykoterapią,
 • logopeda prowadzący terapię mającą na celu pomoc choremu w przywróceniu lub usprawnianiu zdolności porozumiewania się (terapia afazji i dysartrii), ergoterapeuta, czyli instruktor terapii zajęciowej,
 • psycholog oceniający reakcje psychiczne chorego, udzielający wsparcia jemu i jego rodzinie,
 • opiekunki medyczne realizujące świadczenia opiekuńczo-higieniczne,
 • pracownik socjalny będący pośrednikiem miedzy chorym, jego rodziną, środowiskiem i instytucjami,
 • duchowny udzielający duchowego i psychicznego wsparcia.

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w zakresie świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Wysokość opłaty uiszczana przez pacjenta ustalana jest przez księgowość zakładu na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu pacjenta. Obliczana jest zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i par. 8 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Dokumenty wymagane do przyjęcia pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego:

 1. Wniosek wypełniony przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza który ma zawartą umowę z NFZ lub pracuje w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego mającego zawartą umowę z NFZ) zawierający skierowanie wraz z wywiadem pielęgniarskim i zaświadczeniem lekarskim
 2. W przypadku pacjenta ze skalą Barthel "0" należy dołączyć skalę Glasgow.
 3. Dokument stwierdzający wysokość dochodu pacjenta (aktualna decyzja organu rentowego/emerytalnego lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub zaświadczenie z zakładu pracy).
 4. Dane do kontaktu
 5. Oświadczenie o regularnych płatnościach
 6. Zgoda na przetwarzanie informacji
 7. Kserokopia posiadanej aktualnej dokumentacji medycznej (wraz z wynikami badań) o ile pacjent jest w ich posiadaniu.
 8. Dokument stwierdzający wysokość dochodu pacjenta (aktualna decyzja organu rentowego/emerytalnego lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub zaświadczenie  z zakładu pracy).

Komplet wymaganych dokumentów składany jest bezpośrednio do sekretariatu Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie.

Kierownik zakładu do którego zostało złożone skierowanie udziela informacji pacjentowi o kolejności przyjęcia oraz przewidywanym terminie przyjęcia.