Zakres świadczeń:

 • zabiegi fizykoterapeutyczne (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, diatermia krótkofalowa, naświetlanie promieniowaniem podczerwonym, laseroterapia punktowa, hydroterapia (kąpiel wirowa kończyn górnych i kąpiel wirowa kończyn dolnych,
 • zabiegi kinezyterapii,
 • masaż klasyczny.

Do Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii przyjmowani są pacjenci, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z wyjątkiem skierowań w przypadku stwierdzenia wad postawy, na które konieczne jest skierowanie lekarza specjalisty lub lekarza ze specjalizacją I stopnia rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • rozpoznanie w języku polskim,
 • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację,
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,
 • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu,
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Do Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii przyjmowani są pacjenci, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie należy zarejestrować w gabinecie do 30 dni od daty wystawienia.

W dniu zgłoszenia się na zabiegi należy wziąć ze sobą:

 • ręcznik,
 • dowód osobisty,
 • „klapki” w przypadku masażu wirowego kończyn dolnych.

Niezgłoszenie się w ustalonym dniu skutkuje skreśleniem z kolejki oczekujących!

fizykoterapia
fizykoterapia
fizykoterapia
fizykoterapia
DSC03646
DSC03656
DSC03658
DSC03659
DSC03660
DSC03661