Poiatowe Centrum Medyczne sp. z o. o. w Braniewie ogłasza konkurs o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. " Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie nowych e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o. o. w Braniewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region Działania 3.2 E-zdrowie, 

Pobierz ogłoszenie o konkursie w formacie PDF